คณะกรรมการบริษัท - ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์

กรรมการบริษัท (ผู้มีอำนาจลงนาม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ

กรรมการบริษัท (ผู่มีอำนาจลงนาม)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

ประธานคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นายธิบดี มังคะลี

กรรมการบริษัท

ประธานคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

น.ส.ทิวาพร กัณฑาสุวรรณ

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวโรกาส ตาปสนันทน์

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะทำงานกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน