นโยบายการแจ้งเบาะแส

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอกทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย และข้อบังคับ รวมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถรายงานการกระทำใดๆ ที่เชื่อได้ว่าอาจขัดแย้งต่อข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการให้ข้อมูล


ขอบเขตของการแจ้งเบาะแส

1. พฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมายรวมถึงการคอร์รัปชั่น และการติดสินบน

2. การฝ่าฝืนนโยบายบริษัท

3. การดำเนินธุรกิจที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบภายในบริษัทฯ หรือข้อบังคับของทางการ

4. พฤติกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวกับสาระสำคัญทางบัญชีหรือการตรวจสอบ

5. การกระทำใดๆ ที่ผิดไปจากจริยธรรม หรือความยุติธรรมทางสังคม


แนวทางปฏิบัติ

พนักงาน หรือลูกค้า หรือบุคคลภายนอก (ผู้แจ้งเบาะแส) หากพบเหตุการณ์ที่พิจารณาได้ว่าเข้าข่ายตามข้อมูล ข้างต้น สามารถยื่นเรื่องแจ้ง พร้อมแนบข้อมูลที่น่าเชื่อถือโดยระบุรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวน ผู้แจ้งเบาะแสจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะแสดงตัวตน หรือไม่แสดงตัวตน ก็ได้ และส่งไปยังประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

1) ช่องทางไปรษณีย์

2) ช่องทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ (E-Mail)

3) ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท [Website ของบริษัท]


• บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างยุติธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หากเป็นพนักงาน บริษัทฯ จะไม่มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ คุกคาม เลิกจ้าง หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการไม่ยุติธรรม ต่อผู้แจ้งเบาะแส และหากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก บริษัทฯ จะพิจารณาด้วยความโปร่งใสโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสไว้วางใจ และเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นธรรม

• ผู้แจ้งเบาะแสที่ไม่ได้มีเจตนาสุจริตในการรายงาน และ/หรือต่อมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำที่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย หรือรายงานไม่ถูกต้อง หากเป็นพนักงานจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ หากเป็นลูกค้าหรือบุคคลภายนอก ซึ่งทำให้บริษัท ได้รับความเสียหาย บริษัทจะพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

• บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการายงานไว้เป็นความลับ เช่น ชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือเนื้อหาสาระ ของเรื่องที่รายงาน ยกเว้นแต่มีการขอข้อมูลเพิ่ม หรือมีการร้องขอตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้แจ้งเบาะแสรับทราบก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูล

• ผู้รับแจ้งเบาะแสจะพิจารณาเรื่องทีแจ้งว่าจำเป็นที่จะต้องสอบสวนหรือไม่ โดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม และสุจริต และหากมีการสอบสวนจะแจ้งให้ผู้แจ้งทราบ เว้นแต่เป็นกรณีการแจ้งเบาะแสโดยไม่แสดงตัวตน

• ในกรณีที่ผู้รับแจ้งเบาะแสเห็นควรให้มีการสอบสวน ให้จัดให้มีคณะทำงานสอบสวนโดยกำหนดให้ตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยในสายงานต่างๆของบริษัทตามโครงสร้างผังองค์กรที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะทำการสอบสวนเข้าเป็นคณะทำงานสอบสวนตามที่ประธานคณะทำงานสอบสวนเห็นสมควรแล้วแต่กรณี

• ในกรณีที่ ผลการสอบสวนได้รับการยืนยันว่าเป็นความจริง บริษัทฯ จะกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขให้ทันท่วงที และหากจำเป็น บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือดำเนินการรายงานให้หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องรับทราบ

• ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส และหลักฐานอื่น/สิ่งที่ตรวจพบ/ผลการสอบสวน จะเก็บไว้เป็นเอกสารความลับที่เลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ

• นโยบายการแจ้งเบาะแส ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2663 เป็นต้นไป และจะประกาศให้แก่พนักงานและบุคคลทั่วไป โดยวิธีการปิดประกาศภายในบริษัทต่อไป

ช่องทางไปรษณีย์

ผศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

หมู่บ้านสวนปริญสิริ เลขที่ 357/38 ซอยนวมินทร์ 111 แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10230


ช่องทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์

(e-mail)

thanavath.p@intermedthai.com

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ


ช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท

ฟอร์มรับแจ้งเรื่องร้องเรียน