นักลงทุนสัมพันธ์

Annual Report 2018

Annual Report 2019

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25563


1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยกลั่นกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 5,500,000 หุ้น)

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น IMH ประจำปี 2563” พร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่กำหนดส่งได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 – 2 มีนาคม 2563 โดยส่งไปที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมฯ และลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.3 หากเรื่องใดคณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุแนววาระการประชุม โดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเองที่จะเสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทราบ

เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

2.3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551*

2.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที บริษัทกำหนด

2.3.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

*เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ได้แก่

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา

และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ

3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดส่งได้ ตั้งแต่ 31 มกราคม 253 – 2 มีนาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยส่งที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3.4.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

3.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุในรายชื่อบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บริษัทโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 , เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ มายังหนึ่งในช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.intermedthai.com)

2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก ตามที่อยู่ดังนี้

ถึง บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

เลขที่ 442 ถนนบางแวก แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

3. ทางโทรสาร : 02-410-4756

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-865-0044 ต่อ 4000 (ในเวลาทำการ 08.00 น. – 17.30 น.)

4. การตอบคำถาม

บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน