คณะกรรมการบริหาร - ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566

ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น.ส.ปรมาภรณ์ ปวโรจน์กิจ

กรรมการบริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น.ส.รัชนีพร มกราวุธ

กรรมการบริหาร

ผู้อำนวยการใหญ่สายบัญชีการเงิน

รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี