เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม 2565

 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2565 ดาวน์โหลด
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2564 รูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code ดาวน์โหลด
 • สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดาวน์โหลด
 • รายงานความเห็น IFA เกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
 • นิยามของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
 • แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด
 • มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม AGM 2022 ดาวน์โหลด
 • แผนที่ ดาวน์โหลด