เอกสารประกอบการประชุม

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

 • IMH-หนังสือเชิญประชุม AGM 2023 (29 เม.ย.66) ดาวน์โหลด
 • IMH-หนังสือเชิญประชุม AGM 2023 (ฉบับเต็มรูปแบบ) ดาวน์โหลด
 • สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-2566 ดาวน์โหลด
 • รายงานประจำปี 2565 รูปแบบรหัสคิวอาร์ QR Code ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลประวัติ และปราบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับปี 2566 ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
 • นิยามของกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
 • หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
 • ก-แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด
 • ข-แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
 • ค-แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
 • แผนที่แสดงสถานที่ประชุม ดาวน์โหลด
 • คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด