Welcome to InterMed Hospital - รู้จัก โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ

ปี พ.ศ. 2537

โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ เริ่มให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตามสถานประกอบการต่างๆ ในนาม บริษัท โปรเฟสชั่นนัลเมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด โดยเน้นการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน (ตามปัจจัยเสี่ยง) เป็นหลัก

ปี พ.ศ. 2540

ได้ยกระดับการให้บริการโดยจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศูนย์สุขภาพอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด

ปี พ.ศ. 2549

ดำเนินการก่อตั้ง บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยให้บริการการตรวจวิเคราะห์ด้านเทคนิคการแพทย์, พิษวิทยา และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอื่นๆให้กับ โรงพยาบาลเอกชนทั่วไป อีกทั้งยังเพิ่มการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมโดยขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับจากห้องปฏิบัติการ LAB ชั้นนำระดับประเทศ

ปี พ.ศ. 2554

โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็น โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ โดยผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ตลอดจนได้มีการดำเนินการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในสถานประการอย่างเต็มรูปแบบ และมีการพัฒนาการให้บริการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องจากนั้นเป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2558

โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจด้านตรวจสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเตรียมแผนปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเข้าจดทะเบียนต่อไป

ปี พ.ศ. 2560

บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และข้อกำหนดกฏระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสำนักบริหาร และรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

ปี พ.ศ. 2561

โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ ได้ดำเนินการแปลงสภาพเป็น บริษัท มหาชน จำกัด และเตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียน เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

X - Ray Digital

Certificate

 • A good news item title for the sidebar

  ได้รับ The External Quality Assessment Program In Serum Chemistry (EQA:SC) จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับต้นๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี

  ได้รับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • A good news item title for the sidebar

  ด้วยมาตรฐานการรับรอง และประสิทธิภาพจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

  เป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินคุณภาพตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ลูกค้าของเรา

Activities - ภาพกิจกรรม


 • กิจกรรม

  และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองครักษ์ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.ท. ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 ด้วยบรรยากาศชื่นมื่น

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  มีผู้มาร่วมประชุม อาทิเช่น รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ผศ.พญ. นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และ รศ.นพ. โยธิน เบญจวัง ประธานฝ่ายการแพทย์ศาสตร์ศึกษา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมูลนิธิฯ มีมติแต่งตั้ง ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ให้เข้ารับตำแหน่ง รองประธาน มูลนิธิการแพทย์สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติ และจะดำเนินการจัดกิจกรรมทางการแพทย์เพื่อสาธารณะประโยชน์ ในลำดับต่อไป

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองครักษ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ต. วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.) ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ และ พ.อ. รชต วงษ์ อารีย์ รองเจ้ากรมฯ (1) ด้วยความปิติยินดี

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ใและ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลองครักษ์ ได้รับพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20 พร้อมคณะฯ คุณเอกลักษณ์ ปัทม สัตยาสนธิ เจ้าของ Index Living Mall และ ดร.ภก.ชาญณรงค์ เตชะอังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลลิเมด จำกัด ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ในฐานะ กรรมการที่ปรึกษา มูลนิธิ คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน มูลนิธิ คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย ซึ่งเป็นพิธีอันเป็นมหากุศลครั้งใหญ่ ณ บ้าน ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ซอย 15 ถนนเสรี 2 (หลัง สนามราชมังคลากีฬาสถาน)

  ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแห่งนี้นี้ จะเป็นศูนย์กลาง การจัดอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของ มูลนิธิ คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัยในหลักสูตรสำคัญต่างๆ อาทิเช่น หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานใน 7 คืน 8 วัน) ซึ่งคุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย เป็นผู้ริเริ่มและวางรากฐานการฝึกปฏิบัติไว้ เป็นต้น

  รายละเอียด


พันธมิตรธุรกิจ