Welcome to InterMed Hospital - รู้จัก โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ

ปี พ.ศ. 2537

โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ เริ่มให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตามสถานประกอบการต่างๆ ในนาม บริษัท โปรเฟสชั่นนัลเมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด โดยเน้นการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน (ตามปัจจัยเสี่ยง) เป็นหลัก

ปี พ.ศ. 2540

ได้ยกระดับการให้บริการโดยจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ศูนย์สุขภาพอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด

ปี พ.ศ. 2549

ดำเนินการก่อตั้ง บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยให้บริการการตรวจวิเคราะห์ด้านเทคนิคการแพทย์, พิษวิทยา และให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอื่นๆให้กับ โรงพยาบาลเอกชนทั่วไป อีกทั้งยังเพิ่มการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมโดยขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้เป็นที่ยอมรับจากห้องปฏิบัติการ LAB ชั้นนำระดับประเทศ

ปี พ.ศ. 2554

โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็น โรงพยาบาล อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ โดยผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ตลอดจนได้มีการดำเนินการตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในสถานประการอย่างเต็มรูปแบบ และมีการพัฒนาการให้บริการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องจากนั้นเป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2558

โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ ดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจด้านตรวจสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเตรียมแผนปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการบริหารงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับการเข้าจดทะเบียนต่อไป

ปี พ.ศ. 2560

บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และข้อกำหนดกฏระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการของสำนักบริหาร และรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

X - Ray Digital

Certificate

 • A good news item title for the sidebar

  ได้รับ The External Quality Assessment Program In Serum Chemistry (EQA:SC) จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับต้นๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี

  ได้รับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

 • A good news item title for the sidebar

  ด้วยมาตรฐานการรับรอง และประสิทธิภาพจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008

  เป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินคุณภาพตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ลูกค้าของเรา

Activities - ภาพกิจกรรม


 • กิจกรรม

  ในฐานะ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน. พระโขนง (ประธาน กต.ตร.สน.พระโขนง), พ.ต.อ. ทินกร สมวันดี ผกก.สน.พระโขนง พร้อม คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.พระโขนง และ ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมใหญ่ สน.พระโขนง

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ได้รับเขิญให้เข้าเรียนหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (วธอ.) รุ่นที่ 5 ซึ่งจัดโดย สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม นำโดย คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)ประธานกรรมการสถาบันฯ

  หลักสูตร วธอ. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และการลงทุนที่ทันเหตุการณ์ ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  พร้อมคณะฯ อาจารย์ กุลวดี ศิริภัทร์ และ คุณธนากร กัลยาณมิตร ร่วมพิธีใหญ่ปิดทอง พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

  พระพุทธไตรรัตนนายก เป็นพระประธานของวิหารหลวงแห่งนี้ เป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง โดยเฉพาะในหมู่ชาวจีน แต่ชาวบ้านจะนิยมเรียกว่า "หลวงพ่อโต" ส่วนคนจีนก็จะเรียกว่า "ซำปอกง" เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย สร้างสมัย รัชกาลที่ 3

  รายละเอียด

 • กิจกรรม

  ห้องประชุมมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ โดยมี คุณหญิง อุไรวรรณ ศิรินุพงศ์ เป็นประธานฯ และมีกรรมการผู้มาร่วมประชุมอื่นๆ อาทิเช่น รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทย์ มศว. ผศ.พญ. นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นต้น

  ทั้งนี้ ดร. สิทธิวัตน์ กำกัดวงษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น กรรมการสรรหา คณะกรรมการมูลนิธิฯ ชุดใหม่ อีกตำแหน่งด้วย

  รายละเอียด


พันธมิตรธุรกิจ