Welcome to InterMed Hospital - รู้จัก โรงพยาบาล อินเตอร์เมดฯ

บริษัท โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เปลี่ยนชื่อมาจากบริษัท ศูนย์สุขภาพ อินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 1.00 ล้านบาท โดยเรือเอกนายแพทย์นิมิต ประสิทธิ์ดำรง ที่จบการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยังได้รับหนังสืออนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์จากแพทยสภา และนายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อยกระดับคุณภาพด้านสุขอนามัยในการทำงาน และความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของพนักงาน จึงได้จัดตั้งศูนย์สุขภาพเพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาตามโรงงานต่างๆ โดยจะเน้นการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน (ปัจจัยเสี่ยง) เป็นหลัก

ปี พ.ศ. 2540

บริษัทมองเห็นโอกาสในการเติบโตจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการตรวจสุขภาพ บริษัทจึงได้เข้าลงทุนในบริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด (“แอคคิวฟาส” หรือ “บริษัทย่อย”) ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 โดยส่วนที่เหลือถือโดยกลุ่มประสิทธิ์ดำรง ทั้งนี้แอคคิวฟาสได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทคลินิกเทคนิคการแพทย์ และมีวัตถุประสงค์ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ (Specimen) จากผู้ว่าจ้างที่เป็นสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งคลินิกเทคนิคการแพทย์ต่างๆ

ปี พ.ศ. 2548

แอคคิวฟาสดำเนินการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องไปสู่การให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งใน และนอกสถานประกอบการ เช่น การตรวจคุณภาพอากาศบริเวณสถานประกอบการ การตรวจวัดคุณภาพปล่องระบาย และการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่อุปโภคและบริโภครวมถึงน้ำทิ้ง น้ำผิวดิน เป็นต้น โดยแอคคิวฟาสได้รับใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2551

บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการการเติบโตจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการทางการแพทย์ บริษัทจึงได้เข้าลงทุนในบริษัท อินเตอร์เมดวัสดุ ภัณฑ์ จำกัด (“อินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์”) ในสัดส่วนร้อยละ 26.00 โดยส่วนที่เหลือถือโดยกลุ่มประสิทธิ์ดำรง เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ ( Automated External Defibrillator : AED) เป็นต้น ปัจจุบันเลิกกิจการและชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ปี พ.ศ. 2554

บริษัทได้ยกระดับการให้บริการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งใน และนอกสถานที่ โดยบริษัทได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทโรงพยาบาลเฉพาะทางอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2558

บริษัทมีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในแอคคิวฟาส และอินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้ง 2 บริษัทตามลำดับ และบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.00 ล้านบาท เป็น 5.83 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 58,304 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของแอคคิวฟาส และอินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์ หลังจากนั้นกลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ทำการขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทจำนวน 49,559 หุ้น ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนใหม่ 6 ราย ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัวประสิทธิ์ดำรง ลดลงเหลือร้อยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ บริหารจัดการระบบควบคุมภายใน

ต่อมาบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกอินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 สืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก และอินเตอร์เมดวัสดุภัณฑ์มีรายได้จากการขายลดลง

ปี พ.ศ. 2560

บริษัทย่อยได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการของสำนักบริหารและรับรองห้องปฎิบัติการกรมวิทยาศาสตร์บริการ

นอกจากนี้ปัจจุบันบริษัทย่อยยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐานการบริการ จึงมีการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบควบคุม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการทำงานส่วนห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 107.50 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 80.00 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนยังไม่เรียกชำระเพื่อรองรับหุ้นใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 27.5 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ทั้งนี้บริษัทมีบริษัทย่อย 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอคคิวฟาส แล็บ เซ็นเตอร์ จำกัด โดยบริษัท มี 5 สาขา ดังนี้ สำนักงานใหญ่ สาขาปทุมธานี สาขาอยุธยาฯ สาขาระยอง และสาขาชลบุรี และมีรถเอ็กซเรย์พร้อมให้บริการทั่วประเทศ จำนวน 11 คัน และทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการจำนวนมาก

X - Ray Digital

Certificate

  • A good news item title for the sidebar

    ได้รับ The External Quality Assessment Program In Serum Chemistry (EQA:SC) จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอันดับต้นๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี

    ได้รับการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ระดับดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

  • A good news item title for the sidebar

    ด้วยมาตรฐานการรับรอง และประสิทธิภาพจากภายนอก ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

    เป็นสมาชิกและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินคุณภาพตรวจวิเคราะห์ สาขาเคมีคลินิก สาขาโลหิตวิทยา สาขาธนาคารเลือด สาขาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ลูกค้าของเรา

Activities - ภาพกิจกรรมพันธมิตรธุรกิจ